NO. NAMA INSTANSI KEHADIRAN
1 . Mely Noviyanti UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 07:53:25
2 Okto Viandra Arnes, S.H., M.H. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 07:54:19
3 Sahrizal Formaster 2023-12-15 07:54:46
4 Sri wahyuni Uin sunan kalijaga 2023-12-15 07:55:32
5 Festy Nur Fajruroh UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 07:56:33
6 Eka Febriyanti UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 07:56:39
7 Sizil Azzahra Sa'dillah UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 07:56:41
8 Ramadhan Siddik Pane UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 07:58:34
9 Kamsi Syariah n Hukum 2023-12-15 08:00:07
10 Nurhidayah Dwi Pangesti UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:01:03
11 Ade Shela Apriantikawati UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 08:01:19
12 Hadana ulufan nurrizqi anrain UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2023-12-15 08:01:20
13 Dimas Adi Prasetiyo UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:02:48
14 Achmad Naufal Hakim UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:02:57
15 GUSTINI TAWISHABDA UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:03:12
16 IRWAN RAMADHANI, S.H. UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:03:34
17 Fakih Abdul Rozak UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2023-12-15 08:07:50
18 Salma Fauziyyah Hasna UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:08:27
19 Muhammad Muibul Fattah Al Azhariy UIN SUKA 2023-12-15 08:08:43
20 Safira Rahmanda, S.H. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:09:02
21 Itsna Inayatun Nihayah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:09:49
22 Safina Aulia Putri UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:10:16
23 Alayya Firyaal Desmida Putri FSH 2023-12-15 08:10:42
24 Annisa Ega Syafitri Mahasiswa 2023-12-15 08:11:03
25 Silvia Ifta Fauziyah,S.H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:11:37
26 Ade Fitriani Harahap UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:12:31
27 Aldo Andrian Pangestu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:13:02
28 Ilman maulana kholis FSH 2023-12-15 08:13:36
29 Ahmad wildan dzul haq uin sunan kalijaga 2023-12-15 08:15:01
30 Muhamad Mubaroq UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:16:01
31 Muhammad Nur Khaliq UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 08:16:08
32 M. Yogi nur shafa UIN sunan kalijaga 2023-12-15 08:16:34
33 Bondan Prakowo UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:16:50
34 Muh. Bintang Ramadhan UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:17:00
35 Muhammad Akhsan Arrosyid UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:18:05
36 Muhammad Zakky Wirawan UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 08:18:17
37 Muhammad Hamzah UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:18:21
38 M. Zidan Alviano Yosraputra Wijaya UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:19:09
39 Faizah, SEI UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:19:51
40 Najmah Naila UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:20:18
41 Dewi Fatmawati UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:20:18
42 Agam Pebriansah, S.H UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:20:23
43 Anisa wijayanti, S.H UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:21:01
44 Ibnu Hajar Buchori UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2023-12-15 08:21:07
45 RAHMA ALBIA, S.H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:21:15
46 Faruq Zakiy Madaniy S.H UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:21:23
47 Novita Sarwani UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:21:35
48 Gustiva Andri, S.H UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:21:35
49 M. yogi Nur shafa UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2023-12-15 08:21:43
50 Silvia Putri Ramadani UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:22:35
51 SABRINA AULIYA UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:22:46
52 Muhammad Iwan Dani UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:23:10
53 Zulfa Nur Lutfiah UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2023-12-15 08:24:05
54 Uci Najmi Syifa UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:25:07
55 Fahrica Rosalima, S.H UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:25:20
56 Dalpin safari UIN sunan kalijaga 2023-12-15 08:25:27
57 Raihan Dara Vonna, S.H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:25:45
58 Lutfi Tanto UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:25:53
59 Tsalis Khoirul Fatna UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:26:02
60 Burhanun Khosi'in UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:26:23
61 Muhammad Sirojuddin Sa'id Muhammad Sirojuddin Sa'id 2023-12-15 08:26:31
62 Raka winata Uin suka 2023-12-15 08:26:32
63 Safrina manggarani Uin Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:26:55
64 Wulan Nurlina UIN suka 2023-12-15 08:28:18
65 Ahmad Mas'ud UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:28:48
66 Siti Iqsobayani Putri Yuliani UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:28:59
67 Fahmi Kurniawan, S.H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:29:39
68 M Fajri Assidiqi UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:29:49
69 Chika Meilani Putri Kartini UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:30:27
70 Ratih Budi Handayani UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:30:28
71 Muhammad Nabil Al Majid UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:30:41
72 Dr. Gusnam Haris, M Ag Fakuktas syariah dan hukum 2023-12-15 08:30:42
73 shofina khoirun nisa UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:31:00
74 Sal Sabila Khoirotunnisa Utami UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:31:21
75 Dini Astarina Uin Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:31:30
76 NUR IMMAWATI AMALIYAH UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 08:32:00
77 Nerisma Eka Putri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:32:07
78 Sri Tantini., S. H UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:32:09
79 Muhammad Ibnul 'Araby UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:32:11
80 Muhammad Fajrul Munir UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:32:55
81 Muhammad Adib Alfarisi UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:32:56
82 Amelia Hikmatul Maula UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:33:08
83 Adinda Sophientia Ashfahany UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:33:31
84 Erland Ferdinansyah UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2023-12-15 08:34:09
85 Dinnul Ashraf UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:34:53
86 Humam Adi Pamungkas UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:36:10
87 Durohim amnan Uin Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:37:03
88 Albetya Rosi ard UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:37:13
89 Rozaan Akbar Surya Negara UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2023-12-15 08:37:32
90 A Aprizal Rizqi K I. S.H UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:37:48
91 Putra Nugraha UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:39:30
92 Aulia Triana Putri UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:39:31
93 Muhammad Inas Daniswara UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:40:03
94 Muhammad Iqbal UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:40:16
95 Hoirul Anam UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:40:20
96 Asri Eka Mutiara UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:40:31
97 Nafali Juani Putri Lubis UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:40:49
98 Riskiyawan Hasan UIN SUKA 2023-12-15 08:41:41
99 Andre Afrilian UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:42:02
100 Aldi UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:42:29
101 Wahyu nur latifah UIN sunan kalijaga 2023-12-15 08:42:44
102 Khoirul Anam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:43:00
103 Muhammad kholilul rizki hamdani Uin sunan kalijaga 2023-12-15 08:43:19
104 NAENI PUTRI RAHMAWATI UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:43:29
105 Yusuf Lain 2023-12-15 08:43:38
106 Nurul Izzah Al Badi'ah Uin 2023-12-15 08:44:26
107 Muhammad Rafli Arrasyid UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:45:28
108 Adila Anisa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:45:34
109 Ahwi Deny Chandra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:45:59
110 Asyadd Khubballillah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:46:05
111 Ikhsan Fatkhul Azis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:47:01
112 Putri Nur Hidayati UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:47:10
113 Adrian Epistema Naufal Ash-shiddiqi UIN sunan kalijaga yogyakarta 2023-12-15 08:47:19
114 Muhammad Luthfil Hakim UIN sunan kalijaga 2023-12-15 08:48:05
115 Muhammad Ridha Samsudin Juhri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:48:09
116 Levi Aji Prasetyo UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:48:17
117 Wardatul Hana UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:48:26
118 Randi Isima UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:48:28
119 Rizki ROFIQIL A'LA UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 08:49:20
120 Ahmad Rizka Azkia UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:49:27
121 Muhammad Miftahuddin Al Kamal UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:49:27
122 Abdullah irfan Uin sunan kalijaga 2023-12-15 08:49:27
123 Muh Fathul Al Amin Sunuh UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:50:08
124 Riki Ajaisin UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:50:09
125 Nerisma Eka Putri, S.H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:50:35
126 Faris Tegar H Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:50:50
127 Ramadani Siregar Uin Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:52:02
128 Nurul Ulya Fauziah UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:52:29
129 Muhammad Adnan UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:53:12
130 ALVIYATUS SA'ADAH UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:53:21
131 Rayi Dino Yudhoyono UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:53:21
132 Mohammad Falaq Khomeini UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:53:38
133 Naila Fatimatuzahra UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:53:39
134 Putri Ayu Nurmalinda UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:54:30
135 FAATHIN FAREHA UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 08:54:31
136 Muhammad Ali Saefudin Hamzah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:54:39
137 Dwi Salma Nehayatus Shofiah UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 08:55:27
138 Rabiyatul Adawiyah Harahap, S.H Uin Sunan Kalijaga Yogjakarta 2023-12-15 08:55:34
139 Riski Hariyadi, S.H UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:56:39
140 Muhammad Labieb UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:57:41
141 Randy Sulistyawan Ardiansyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:58:13
142 Denta Anugrah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:58:13
143 Bakhtiar Alfan Humas 2023-12-15 08:58:47
144 Mohammad Cakrawangsa Hosein UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 08:58:55
145 Dinda Suciana Rambe S.H Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:58:57
146 ziadul fikri mahasiswa uin 2023-12-15 08:59:03
147 Rabiyatul Adawiyah Harahap, S.H Uin Sunan Kalijaga Yogjakarta 2023-12-15 08:59:12
148 Risky Achmadani UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 08:59:34
149 Muhammad Syauqi Abdul Haq UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:01:30
150 Nihayatus sa'adah uin sunan Kalijaga 2023-12-15 09:02:53
151 Sayyidatul M UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 09:02:53
152 Amanda Farikhatul Maghfiroh UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:03:08
153 Gilang Kresnanda Annas Uin sunan kalijaga 2023-12-15 09:03:54
154 Sayyidatul Mafhumah UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 09:04:47
155 Audina El Rahma UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 09:04:56
156 Habibullah Uin sunan kalijaga 2023-12-15 09:05:20
157 DWI UPI ADELLIA UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 09:05:27
158 Lukman Trijaya Abadi, S.H. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:06:06
159 Febiyani Eka Rahman UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 09:06:40
160 Muhammad Rizqi Maulana UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:06:50
161 Meysha Sri Untari Pendidikan Matematika 2023-12-15 09:06:54
162 Titin Aliyatus Sa'adah Al Uthopiya UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 09:06:57
163 Muhammad Ilham UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:07:02
164 Fakhriyati Ariqoh UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2023-12-15 09:07:05
165 Muhamad Riziq Maulana komunitas Pemerhati konstitusi 2023-12-15 09:07:22
166 Diva Dwi Agustin Pendidikan Matematika 2023-12-15 09:07:27
167 Fazlur Rahman UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:07:41
168 Karina Muadibatul Istiqomah UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:07:54
169 Ahmad Baihaqy Nur Meizdafie UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:07:59
170 Imam syafii Uin suka 2023-12-15 09:08:31
171 Achmad Raihan Ario Wibowo UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:09:02
172 Dicky Saputra UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:09:11
173 khanan yunanto UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:09:17
174 Fadlah Nur UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 09:09:31
175 M Ilham Alghifari UIN sunan kalijaga Hukum Tata Negara 2023-12-15 09:09:33
176 Muhammad Zohar Zamin UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:09:44
177 Stevani Yulia Agustin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:09:51
178 Sarifa Rosita UIN SUKA 2023-12-15 09:10:50
179 syawaludin hamdi uin sunan kalijaga 2023-12-15 09:11:26
180 Sofyan wegi alfariki Uin sunan kalijaga 2023-12-15 09:11:37
181 Isna Diana, S.H UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:11:51
182 Mei Devi Salsabila UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 09:12:23
183 Muhammad Farhan UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 09:12:46
184 Imeylda Afriska Putri UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:13:44
185 Yeni Kurnia Sari UIN Raden Mas Said Surakarta 2023-12-15 09:14:03
186 Dyah Erie Shinta Putri UIN Raden Mass Said Surakarta 2023-12-15 09:14:07
187 Fiska Hana Paradita UIN Raden Mas Said Surakarta 2023-12-15 09:14:17
188 Fauziah Nur Wahidah UIN Suka 2023-12-15 09:14:22
189 khotimah UIN Raden mas said surakarta 2023-12-15 09:14:28
190 QUSSAIRIY UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 09:14:53
191 Aulia Rahma Lika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:14:55
192 Hanifah Nur Rohmah Pendidikan Matematika 2023-12-15 09:14:56
193 RISMA RIDHANI ISTIQOMAH UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:14:58
194 Arnila Yulanda UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:15:02
195 Mohamad Asfa Bayu Aji Uin Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:15:26
196 Dimas agus setiawan UIN suka 2023-12-15 09:15:46
197 Tajh Ibrahim Asmorokandhi UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 09:16:14
198 Afifah Amini Uin sunan kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:16:16
199 Mohammad Nashihul Khair UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:16:53
200 Muhammad Daffa Muzhaffar UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:17:19
201 Ely Dasnawati UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 09:17:25
202 Istianatus Sunnah UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:17:40
203 Laila auliyatul faizah Uin sunan kalijaga 2023-12-15 09:18:03
204 Diah Arum Kusumajati UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:20:08
205 Bunga Cahyaningsih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:20:26
206 Ulil muna UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:20:47
207 Yuan Claudia Qurroty Ayun UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:21:31
208 Intan Atikah Uin Suka 2023-12-15 09:21:56
209 Qowwim Arfi'atus Salisa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:22:17
210 Nazwah fakra Uin sunan kalijaga 2023-12-15 09:23:42
211 Nova Arista Mahasiswa Syari'ah 2023-12-15 09:25:31
212 Kelvin Saputra UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 09:25:51
213 Nuriska Rahmanaini UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:27:20
214 Muhammad Fikry Ulil Albab UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:27:39
215 Nabila Ramadhanti UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:28:14
216 MH Nabiel UIN YK 2023-12-15 09:30:10
217 Sarah Afifah, S. H UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 09:31:35
218 M. Khairul Arwani uin suka 2023-12-15 09:32:34
219 Choirul Anwar UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 09:32:50
220 Bagus Miftah Azhari UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 09:33:15
221 Faura Afifatul Azizah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:33:38
222 Ahmad syamsul Hadi UIN 2023-12-15 09:33:50
223 Anas Aldi Ansyah UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:34:52
224 NOVITA TRIWILIANTI UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 09:34:54
225 Franda Yogibaytanka Uin Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:35:02
226 Zulfikar Uin sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:35:05
227 Franda Yogibaytanka Uin Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:36:09
228 Rismayani, S.H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:36:12
229 Samsul Arifin, S.H, M.H,. UIN SUKA 2023-12-15 09:37:30
230 Muhammad Imadirahman UIN Suka Yogyakarta 2023-12-15 09:38:06
231 Rizki Ramadhan UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:40:26
232 Kristi awan Putra Nugraha UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:40:49
233 Faisal Nasirul Haq UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:41:25
234 Nurul Badriyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:41:33
235 Kyetrin Dwita Pranidya UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 09:42:05
236 RISMA SITI MAESAROH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2023-12-15 09:42:24
237 Fyna Rahmatika FSH UIN 2023-12-15 09:43:18
238 Malisa Utami UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:47:06
239 Dimas Nur Akbar Palatal UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:47:43
240 Az Zahra Vasha Masruchi UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:51:19
241 Kanda Nilam Mustika universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2023-12-15 09:52:02
242 Ulul Azmi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 09:57:29
243 Arifah Fajri K UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:00:41
244 Andini Larasati UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:01:02
245 Adelia Alifatunnisa UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:01:08
246 Aldi Amirullah UIN Suka 2023-12-15 10:01:17
247 Lubby Daniel Jabbar UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:01:20
248 M. Hisyam Malik UIN Suka 2023-12-15 10:01:22
249 A Hashfi Luthfi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 10:02:05
250 Ahnaf Fa'izah Dhiya Musyaffa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 10:02:20
251 Salsabila Amrina Ahmad UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 10:03:52
252 D.M.W. BINTANG SYAHBANI Uin sunan Kalijaga 2023-12-15 10:04:13
253 Rama Wahyu Sabilladin Uin Yogyakarta 2023-12-15 10:04:39
254 Tesdha Rahayu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 10:05:24
255 Muhamad Khoerul Umam UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:06:01
256 Ababil Zihat Mahasiswa UINSK 2023-12-15 10:06:16
257 Muhammad Yazid FSH 2023-12-15 10:08:37
258 Joko Pramono FSH 2023-12-15 10:08:37
259 Siti K FSH UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:08:40
260 Kenya Budiani UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:12:29
261 nurul hidayatul arofah uin sunan kalijaga 2023-12-15 10:14:16
262 Nurul Amaliyah Uin sunan Kalijaga 2023-12-15 10:15:19
263 Esti Selvia Audita UIN SUNAN KALIJAGA 2023-12-15 10:15:19
264 Muhammad Miftahul Huda Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:15:33
265 Aulia Tsabita Dewi UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:15:54
266 Nasrullah Hukum tata negara 2023-12-15 10:17:12
267 Kurniawan Hakim UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:17:14
268 Sapna Roissatul Amanah HTN UINSUKA 2023-12-15 10:17:37
269 Sapinatun naja Uin sunan kalijaga 2023-12-15 10:18:45
270 Amalia Fitri mulyani UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 10:19:29
271 Zahratul hasanah UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:19:29
272 eko ginanjar jati uin fakultas syariah 2023-12-15 10:20:56
273 Dzikra Azzahra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 10:22:25
274 Kamalul Khair UIN SUKA 2023-12-15 10:24:19
275 DIDIK MUJIONO Fakultas Syariah UIN SUKA YOGYAKARTA 2023-12-15 10:24:23
276 Andi UIN 2023-12-15 10:24:40
277 Suwarsono Fakultas syariah 2023-12-15 10:26:29
278 Muhammad Raihan UIN SUKA 2023-12-15 10:28:29
279 Edi Feryanto FSH UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:30:32
280 Muhammad dimas ashari UIN SYARI'AH 2023-12-15 10:30:47
281 Fenti Muzdalifah UIN suka 2023-12-15 10:30:57
282 Suryanto Syariah 2023-12-15 10:31:33
283 Arlizza Muzayyanah UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:32:06
284 Sudarisman Fakultas syariah 2023-12-15 10:35:03
285 Fathurrahman Uin suka 2023-12-15 10:36:44
286 Marhumah UIN 2023-12-15 10:36:57
287 Mochamad Sodik FSH/Fishum 2023-12-15 10:37:45
288 Prof Dr Sri Sumarni UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:38:12
289 Arif Lestari UIN syariah dan Hukum 2023-12-15 10:39:14
290 Rachmat Rismanta FSH UIN Suka 2023-12-15 10:44:08
291 haifa uny 2023-12-15 10:47:24
292 Muhammad zada rizqi Universitas islam indonesia 2023-12-15 10:48:13
293 Iin Ade Irianti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 10:49:31
294 Ali Sugiyanto UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:49:52
295 Weni Hidayati UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 10:50:34
296 Dra. Sumarni Fakultas Syariah dan Hukum 2023-12-15 10:50:44
297 Riantama yolan N W UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 10:50:53
298 Sri Susilistyorini UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 10:51:11
299 Aliman UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 10:52:31
300 suefrizal UIN Sunan Kalijaga 2023-12-15 10:53:08
301 Ach. Khoirir ridha Uin suka 2023-12-15 10:53:42
302 Lutfi Agus Wibowo, SE Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 11:02:00
303 Halimatul Ulfah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023-12-15 11:02:54
304 R.sunarya UIN sunan Kalijaga 2023-12-15 11:03:23
305 Budi Santoso Fakultas syari'ah dan hukum 2023-12-15 11:04:33
306 Aldy UIN Sunan Kalijaga Yk 2023-12-15 11:09:01
307 Muhammad Nashwan Syauqi Uin Sunan Kalijaga 2023-12-15 11:14:27
308 Trisnawati Fakultas Syariah dan Hukum 2023-12-15 11:25:05
309 Andromeda UIN Sunan Kalijaga Yk 2023-12-15 11:27:46
310 Uni triswati Fa. Syariah dan hukum UIN suka yogyakarta 2023-12-15 11:33:19